Dzie? offline

Od kiedy internet w telefonie sta? si? codzienno?ci?, wi?kszo?? z nas jest obecna w mediach spo?eczno?ciowych przez 24 godziny na dob?. Nawet nie zastanawiamy si? nad tym, ?e ca?y czas jeste?my dost?pni i pewnie nie przychodzi nam do g?owy, ?eby wy??czy? Wi-Fi, gdy jeste?my w domu. Bo w?a?ciwie, dlaczego to robi??

W poprzednim roku pracownicy wydzia?u Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli raport o FOMO w Polsce. Za tym tajemniczym skrtowcem kryje si? angielskie sformu?owanie fear of missing out i oznacza syndrom pojawiaj?cy si? u u?ytkownikw mediw spo?eczno?ciowych, l?kaj?cych si?, ?e przegapi? co? istotnego, co ominie ich bezpowrotnie*. Zjawisko to zosta?o opisane po raz pierwszy w 2000 roku (czyli ju? 20 lat temu!) i z ka?dym rokiem staje si? coraz bardziej powszechne.

Proponuj? eksperyment

Wy??cz internet w telefonie na dzie?.

Dwa.

Mo?e trzy?

Po co?

Nie da si? zaprzeczy?, ?e dzi?ki internetowi ?ycie sta?o si? o wiele prostsze. W tym eksperymencie nie chodzi o to, ?eby je sobie utrudnia? chodzi o to, ?eby przyjrze? si? sobie: jak b?dzie wygl?da? Twj dzie?, gdy nie b?dziesz u?ywa? internetu? Co si? zmieni? Czy b?dzie brakowa?o Ci mediw spo?eczno?ciowych, odczujesz FOMO? Mo?e to b?dzie dobra okazja do zaobserwowania, ile czasu codziennie sp?dzasz w internecie? Czy w ci?gu takiego dnia nadejdzie moment, w ktrym zaczniesz si? nudzi??

Bycie offline redukuje ilo?? docieraj?cych do nas bod?cw, co z kolei obni?a poziom stresu i polepsza koncentracj?. Uk?ad nerwowy uspokaja si?, gdy nie jest zewsz?d atakowany obrazami, informacjami, d?wi?kami. Mo?esz nie zdawa? sobie sprawy, ?e przez ci?g?? dost?pno?? jeste? w nieustannym napi?ciu, jakby w stanie czujno?ci bo pod?wiadomie wiesz, ?e w ka?dej chwili mo?esz us?ysze? d?wi?k nowego powiadomienia, na ktre prawdopodobnie natychmiast zareagujesz.

Jak?

Pomy?l, co mo?esz robi? bez u?ywania internetu i zaplanuj dzie?. Je?li jeszcze pami?tasz czasy bez internetu, przypomnij sobie, co zajmowa?o Ci popo?udnia i wieczory? A mo?e od dawna co? odk?adasz, zbierasz si? do przejrzenia szafy, posegregowania notatek ze studiw, doko?czenia ksi??ki zacz?tej miesi?c temu. To b?dzie dobry czas na nadrobienie zaleg?o?ci.

Proponuj? zacz??, k?ad?c si? spa?. Je?li wy??czysz internet w telefonie ju? przed za?ni?ciem, rano po wy??czeniu budzika nie zobaczysz, ile nowych powiadomie? Ci si? pojawi?o, dobitnie przypominaj?c, jak wiele dzieje si? w ?wiecie. Pisz?c dzie? bez internetu, mam na my?li faktycznie jeden ca?y dzie? czyli proponuj?, ?eby wy??czy? internet np. w pi?tek wieczorem, a w??czy? dopiero w niedziel? rano. Taki wymiar czasowy eksperymentu pozwoli Ci dostrzec jak od??czenie od sieci wp?ynie na Twj sen.

Je?li faktycznie du?o korzystasz z mediw spo?eczno?ciowych i obawiasz si?, ?e znajomi mog? by? zaskoczeni (lub zirytowani?) ?e im nie odpowiadasz, po prostu ich o tym poinformuj: mo?esz zapowiedzie? swoj? nieobecno??, np. pisz?c na facebookowej tablicy, ?e nast?pnego dnia kontakt z Tob? b?dzie mo?liwy tylko przez telefon. Najbli?si na pewno go maj?, a je?li chodzi o dalszych znajomych My?l?, ?e mo?e zaskoczy? Ci? to, jak ma?o jest spraw naprawd? niecierpi?cych zw?oki. ?wiat si? nie zawali, je?li odpiszesz na wiadomo?? dzie? p?niej.

?wietnym czasem na eksperyment s? ?wi?ta, wakacje bycie offline podczas urlopu pozwala odpocz?? podwjnie.

Je?li uwa?asz, ?e ca?y dzie? bez internetu to dla Ciebie za du?o, mo?esz chocia? wy??czy? powiadomienia albo wyciszy? ich d?wi?k. Mo?esz zacz?? od wy??czania internetu godzin? przed snem lub na kilka godzin w ci?gu dnia.

Niepotrzebne utrudnianie?

Co oznacza „dzie? offline” w praktyce? To znaczy, ?e je?li chcesz sprawdzi? angielskie s?owo, musisz wyci?gn?? z szafki zakurzony s?ownik j?zyka angielskiego. Je?li chcesz zrobi? obiad, a zazwyczaj korzystasz z przepisw z internetu (i je?li nigdzie ich nie zapisujesz), tym razem musisz zadzwoni? po przepis do mamy/cioci/znajomego. Je?li planowa?e? si? uczy?, musisz i?? do biblioteki i szuka? potrzebnych informacji w ksi??kach lub w notatkach.

Z pozoru same utrudnienia i tracenie czasu.

Jednak tylko z pozoru: taki eksperyment daje ciekaw? perspektyw?. I du?o spokoju.

Sprbujesz?

_____

* definicj? FOMO podaj? za Wikis?ownikiem

Raport o FOMO mo?na pobra? tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *