Teraz masz dzia?a?

Od pewnego czasu chodzi? mi po g?owie pewien temat i dopiero po przeczytaniu tego wpisu na blogu Sztuka Wyboru (odsy?am i polecam dost?p do niego jest p?atny, ale my?l?, ?e warto), poczu?am si? zainspirowana do sprecyzowania my?li i podj?cia prby u?o?enia ich w zdania, aby zapisa? to, o czym my?la?am. : Teraz masz dzia?a?.

W przywo?anym wy?ej wpisie Autorka (Hal) pisze o momentach teraz albo nigdy, zdarzaj?cych si? nam w codziennym ?yciu, w ktrych musimy natychmiast zdecydowa? o podj?ciu dzia?ania w obliczu niespodziewanej (i cz?sto wymagaj?cej odwagi) sytuacji. Nawi?zuje do chwil z prozaicznej rzeczywisto?ci, pos?uguj?c si? zaczerpni?tym z fotografii terminem teoria decyduj?cego momentu (oznaczaj?cym chwil? trwaj?c? sekund? lub dwie, kiedy kadr jest idealny, aby nacisn?? spust migawki).

Hal pisze o tym szczeglnie w kontek?cie spontanicznej pomocy drugiemu cz?owiekowi, gdy widzimy kogo?, komu prawdopodobnie potrzebna jest pomoc (np. na ulicy, w komunikacji miejskiej), ale przez zbyt d?ugie wahanie tracimy szans?, aby komu? pomc. Wszyscy to znamy – moment, ktry mg? by? wa?ny, zmieni? co? w ?yciu naszym lub innego cz?owieka. Mija. Bezpowrotnie.

Tekst spodoba? mi si?, bo jest zwi?z?y, pe?en tre?ci i mobilizuj?cy. Ale skierowa? moje my?li w nieco inn? stron?.

Niezrealizowane pomys?y, zapomniane zainteresowania

Pomy?la?am o wszystkich pomys?ach, na ktre kiedy? wpad?am, ale z jakiego? powodu ich nie zrealizowa?am i ju? raczej nie zrealizuj?. O wszystkich 76 spisanych tematach na teksty na bloga, ktre mia?am napisa?, jak ju? b?d? mia?a wi?cej czasu. Wiem, ?e co najmniej po?owy nigdy nie sko?cz?. Bo ju? mi si? nie chce, bo co? przesta?o mnie interesowa?, bo teraz nie pami?tam, co dok?adnie mia?am na my?li, notuj?c jaki? tytu? czy fragment ksi??ki.

Pomy?la?am, ?e troch? szkoda.

I postanowi?am napisa? o tym tekst, ?eby by? dla mnie przypomnieniem, ?e trzeba dzia?a?. A mo?e te? b?dzie takim przypomnieniem dla ktrego? z moich Czytelnikw.

Teraz ?yjesz

Sto tysi?cy razy s?ysza?am zdania takie jak: Nie czekaj, bo potem b?dzie za p?no, Zacznij dzi?, a nie jutro, maj?ce przypomina? o tym, ?e nasz czas w ?yciu jest ograniczony i motywowa? do jak najlepszego wykorzystania go. Nigdy specjalnie mnie takie sentencje nie przekonywa?y tak to jest, ?e gdy s?yszymy jakie? s?owa n-ty raz, nie zastanawiamy si? nad nimi g??biej i nie u?wiadamiamy sobie do ko?ca ich znaczenia.

A? gdzie? kiedy? zobaczy?am taki prosty schemat sk?adaj?cy si? z kilku kresek i krtkiego podpisu. I dopiero do mnie dotar?o.

?ycie to pewien okres, konkretna (cho? na szcz??cie nieznana nam) ilo?? dni i godzin.

 I cho? ?ycie faktycznie jest krtkie i jest to ca?kiem niez?y argument przemawiaj?cy za tym, aby dzia?a?, jest te? inny powd.

Wci?? si? zmieniamy

Je?li co? Ci? dzi? zainteresuje, a w ci?gu krtkiego czasu (w przypadku pomys?w ten decyduj?cy moment jednak trwa d?u?ej ni? kilka sekund) nie zrobisz nic w kierunku rozwini?cia tego zainteresowania, prawdopodobnie ju? nigdy tego nie zrobisz, bo p?niej zwyczajnie stracisz zapa? albo ch?? i ju? nigdy nie sprbujesz. Mo?e zwyczajnie zmieni? Ci si? zainteresowania. Mo?e nie b?dzie Ci si? chcia?o, mo?e nie b?dzie ju? mo?liwo?ci, ktre teraz s?. Je?li nie zrealizujesz pomys?u, ktry wpad? Ci wczoraj do g?owy i wydaje si? super prawdopodobnie nigdy go nie zrealizujesz.

Troch? szkoda.

Jestem zdania, ?e wszystko co robimy, przydaje si? w ?yciu. Nawet co?, za co zabieramy si? ze s?omianym zapa?em i po 2-3 prbach zostawiamy; nawet je?li nie wida? efektw w postaci np. zdobycia nowych umiej?tno?ci. Ca?y proces uczenia si?, prbowania i w?a?nie dzia?ania to nas wzbogaca i rozwija.

_____

Na koniec jeszcze przytocz? s?owa Hal ze wspomnianego na wst?pie wpisu:

Poniewa? wi?kszo?? z nas nie jest profesjonalistami ani w dziedzinie fotografii, ani w dziedzinie ?ycia, musimy czasem pstryka? na o?lep, prbowa?, testowa? i eksperymentowa? z w?a?ciwym momentem naci?ni?cia spustu migawki. Takie prby maj? to do siebie, ?e w?rd wielu nieudanych, nic nie znacz?cych uj?? pojawi si? w ko?cu to jedno, ktre zostanie z nami na lata.

Je?li nie b?dziemy prbowa?, to nasza szuflada pami?ci pozostanie pusta, cho? mog?aby by? wype?niona poruszaj?cymi wspomnieniami sk?adaj?cymi si? na sens i do?wiadczenie naszego ?ycia.

_____

Nie czekaj, nie zastanawiaj si? za du?o.

Je?li co? Ci? interesuje, we? si? za to od razu. Nie b?dzie lepszego czasu.

 Teraz masz dzia?a?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *