PAMI?TNIK: Po co?

Pami?tnik zacz??am pisa? jako 9-letnie dziecko i nie zastanawia?am si? nad tym, dlaczego chc? pisa?, czy na co? mi si? to przyda (dopiero doros?o?? przyzwyczaja nas do tego, ?e wszystko co robimy, musi by? po co?. A nie musi.) – po prostu pewnego dnia wrci?am ze szko?y i chcia?am sprbowa?.

Ty te? nie musisz si? zastanawia?. Zak?adam jednak, ?e je?li masz lat wi?cej ni? 9, a w dodatku pisanie pami?tnikw by? mo?e zawsze kojarzy?o Ci si? z trzynastolatkami zapisuj?cymi swoje sekrety i nawet nie przysz?o Ci do g?owy, ?eby pisa? zapewne potrzebujesz motywacji.

W?a?nie po to powsta? ten tekst chc? Ci? przekona?, ?e warto pisa? pami?tnik bez wzgl?du na to czy jeste? licealist? na mat-fizie, niesystematyczn? studentk?, znudzonym ?yciem emerytem, zapracowanym ojcem, pocz?tkuj?c? podr?niczk?, zbuntowanym nastolatkiem czy kimkolwiek innym. Zatem: co daje pisanie i po co pisa? pami?tnik?

1/ Nauka systematyczno?ci

Codzienne pisanie mo?e wydawa? si? niemo?liwe do wykonania w naszym ?yciu pe?nym obowi?zkw i tysi?ca zada? do zrobienia na wczoraj. Rozumiem to. Ale nie chodzi o to, ?eby pisa? codziennie, tylko systematycznie. Mo?e dwa razy w tygodniu, a mo?e raz na trzy tygodnie. A mo?e w jednym tygodniu codziennie, w kolejnym wcale, a w jeszcze nast?pnym trzy razy w tygodniu. Je?li pisanie Ci? wci?gnie, nawet si? nie zorientujesz, a nauczysz si? systematyczno?ci, ktra po pewnym czasie stanie si? nawykiem i z pewno?ci? przyda Ci si? w ka?dej innej dziedzinie ?ycia.

2/ Uporz?dkowanie

Dla mnie to najwi?ksza zaleta pami?tnika pisanie daje mi spokj my?li i pozwala je uporz?dkowa?. Gdy mam w g?owie huragan, jestem po intensywnym dniu, kiedy du?o si? dzia?o, sto tysi?cy my?li na minut? przep?ywa mi przez g?ow? i akurat nie mam okazji (lub ochoty) by komu? o tych my?lach opowiedzie? wtedy pisz?. To uspokaja, pozwala odci??y? my?li. A spojrzenie na swoje obawy, my?li, trudno?ci, gdy s? zapisane na papierze, daje zupe?nie inn? perspektyw?.

3/ Analiza my?li

S? dni, gdy jest mi bardzo smutno, ?zy same nap?ywaj? do oczu, ale gdy kto? pyta, dlaczego, w g?owie pojawia mi si? tylko odpowied? nie wiem. Mam ochot? odpowiedzie? nic, ale przecie? wiem, ?e to nieprawda, ?e co? si? pod tym kryje. Mam poczucie, ?e tak naprawd? wiem, co jest przyczyn? mojego smutku, ale sama nie chc? do siebie dopu?ci? my?li o niej.

Wtedy otwieram pami?tnik i zaczynam pisa?, cokolwiek mi przyjdzie do g?owy. Najcz??ciej zaczynam opisywa? dzie? od pocz?tku, a? si? rozpisz?, a potem zawsze w ko?cu zaczynam pisa?, o tym, o czym naprawd? my?l?. Wylewam z siebie my?li, ktre nie zawsze da si? u?o?y? w zdania. Czasem nawet trudno u?o?y? je w s?owa. Pisz?, co tylko mi przyjdzie na g?owy, nie zastanawiaj?c si? nad poprawno?ci? gramatyczn? i sk?adni?.

Albo jest dzie?, gdy bardzo si? czym? stresuj?. Zaczynam pisa? o tym co czuj? i jak postrzegam sytuacj?, w ktrej jestem. Zdarza si? tak, ?e po przeczytaniu takiego wpisu dostrzegam drugie dno ?e wcale nie stresuje mnie jaka? sytuacja w ca?o?ci, tylko na przyk?ad jedna potencjalna rozmowa, obawa o ocenienie mnie.

Co?, czego nie dostrzeg?abym w sobie, tylko o tym my?l?c, mog? zanalizowa?, gdy widz? to na papierze. ?atwiej mi znale?? przyczyn?, pisz?c. A gdy ju? znam przyczyn?, mog? prbowa? sobie z ni? radzi?.

Uwaga: na trudne sytuacje bardziej ni? pisanie polecam rozmow?. Dzia?a du?o lepiej.

4/ Styl pisania

Ten skutek uboczny mo?e szczeglnie przyda? si? osobom, ktre maj? w planach (lub marzeniach) zawd zwi?zany ze s?owem szeroko poj?tym. Je?li chcesz zosta? dziennikarzem, marzy Ci si? napisanie reporta?u, ksi??ki lub po prostu chcesz nauczy? si? ?adnie pisa?, pami?tnik b?dzie ?wietn? rozgrzewk?. Pisania nauczysz si? tylko dzi?ki pisaniu (Tych bowiem rzeczy, ktrych trzeba si? nauczy?, by je wykonywa?, tych uczymy si? w?a?nie przez ich wykonywanie; tak np. budowniczowie kszta?c? si? buduj?c domy, a cytrzy?ci graj?c na cytrze.* Arystoteles wiedzia?, co mwi.) ?wiczenie stylu co?, co dzieje si? automatycznie, wr?cz przy okazji, a jest du?ym plusem.

5/ Charakter pisma

W dobie komputerw, po zako?czeniu edukacji w?a?ciwie przestajemy pisa?. Coraz cz??ciej mwi si? o wtrnym analfabetyzmie. Mo?e ?adny charakter pisma nie jest niezb?dnym przymiotem, ale czy nie jest przyjemniej podpisa? si? na dokumentach zamaszy?cie i czytelnie?

6/ Przypomnij sobie siebie

Czytaj?c swoje stare zapiski mo?esz przekona? si?, jak si? zmieniasz i jak zmienia si? Twoje my?lenie w wyniku wydarze?, ktre Ci? spotykaj?; wrci? do najlepszych momentw, ktrych szczeg?y cz?sto umykaj? z przeci??onej nat?okiem informacji pami?ci. Mo?esz przypomnie? sobie, co kiedy? by?o dla Ciebie wa?ne i dlaczego. To bardzo cenna wiedza.

7/ Pami?tka

W zesz?ym roku przypadkiem znalaz?am zeszyt z zapiskami mojej cioci, ktra zmar?a zanim mia?am okazj? j? pozna?. By? to dziennik z podr?y, dwa tygodnie opisane dzie? po dniu, tak dobrym stylem, ?e czu?am si? tak, jakbym czyta?a ksi??k?. Nigdy jej nie spotka?am, a czytaj?c jej s?owa, my?li przelane na papier, czu?am jakbym pozna?a j? osobi?cie. Czytanie opowie?ci o swojej rodzinie to niesamowite uczucie.

Mo?e warto pisa? chocia?by po to, ?eby zostawi? komu? swoj? histori??

8/ Praca nad sob?

Jak dobrze znasz siebie? Czy wiesz, co zajmuje Ci najwi?cej my?li, najwi?cej czasu, jakie s? Twoje najwi?ksze zalety, do czego d??ysz?

Pami?tnik jest genialnym narz?dziem do pracy nad sob?, idealnym miejscem do snucia planw, marze?, zapisywania celw. Analizowania swojego charakteru i po prostu obserwowania siebie.  

Warto pisa?. Utrwala? up?ywaj?cy z niepokoj?c? pr?dko?ci? czas. To, co teraz masowo robimy w mediach spo?eczno?ciowych, zrbmy tylko dla siebie. Pami?tnik w niczym nie przypomina przefiltrowanych zdj?? z Instagrama. Oprcz zapiskw z najlepszych momentw i najbardziej emocjonuj?cych prze?y? jest w nim du?o smutku. S?abo?ci. Tego, czym nie ma si? ochoty nikomu si? chwali?.

Czyli prawdziwo?ci.

A my dzi? bardzo, bardzo potrzebujemy prawdziwo?ci.

_____

zdj?cia: Tomasz (dzi?kuj?!)

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *