Pisanie zmusza do precyzji napisz list

W jednym z poprzednich wpisw mwi?am o pami?tniku i zaletach jego pisania, jako jedn? z nich wymieniaj?c mo?liwo?? uporz?dkowania my?li.

W?a?ciwie ka?de pisanie w jaki? sposb pomaga w ogarni?ciu my?lowego chaosu, bo zmusza do precyzji. Do nazwania i ubrania w s?owa tego, co zazwyczaj przep?ywa przez nasze g?owy jako po??czenie wra?e? zmys?owych, wspomnie?, obrazw, emocji i s?w, najcz??ciej bez ?wiadomej kontroli. Przychodzi mi do g?owy porwnanie do my?lodsiewni z Harry’ego Pottera. Zapisanie my?li na papierze (lub chocia? prba ich zapisania) dzia?a podobnie! Pozbycie si? ci???cych my?li jest pewnego rodzaju ulg?. Zwalnia przestrze? w g?owie. Daje mo?liwo?? spojrzenia na wszytko z perspektywy.

Pami?tnik jest najbardziej powszechn? form? porz?dkowania my?li na papierze, bo jest to forma ca?kowicie dowolna. Wystarczy tylko data, a reszta zale?y od wyobra?ni autora.

Ale czasem pisanie do siebie wydaje si? bez sensu i bywa trudne. Na przyk?ad, gdy to konkretnej osobie chcia?oby si? o czym? opowiedzie?. I je?li tylko rozmowa jest mo?liwa, to najlepsza opcja z mo?liwych, ale je?li nie jest ?wietnym rozwi?zaniem s? listy.

Porz?dkowanie my?li w formie listw

Listy maj? wiele wsplnego z pami?tnikiem: przekazuj? informacje i emocje, ich tre?? zazwyczaj dotyczy osobistych spraw, zawieraj? przemy?lenia, cz?sto s? relacj? z wa?nych wydarze?, a styl pisania wiele mwi o autorze. Jednak zasadnicza r?nica polega na tym, ?e pisanie pami?tnika (dziennika) jest form? oglnie uznawan? za prywatn? i raczej nie przeznaczon? do dzielenia si? z innymi. Jest to jakby rozmowa z samym sob?. Listy odwrotnie. Z za?o?enia s? po to, ?eby kto? je czyta?, a adresatem zawsze jest konkretna osoba.

Pisanie listw (tak samo jak pisanie w pami?tniku) te? pozwala uporz?dkowa? my?li, ale w inny sposb, mo?e nawet nieco ?atwiejszy.

Napisz list

Ostatnio dosta?am wiadomo??, ktra mnie ekstremalnie zez?o?ci?a. Rzadko si? denerwuj? na ludzi, nie lubi? jakichkolwiek spi?? i chcia?am unikn?? napisania czego?, co mog?oby doprowadzi? do ostrzejszej wymiany zda?. Dlatego postanowi?am nie odpowiada? od razu, tylko zapisa? wszystko co my?l? w formie listu do tej osoby, ?eby przyjrze? si? swoim my?lom, dok?adnie okre?li? co mnie tak bardzo zez?o?ci?o oraz zastanowi? si? nad szczer? i jednocze?nie rozs?dn? odpowiedzi?.

Okaza?o si? to sensownym pomys?em, bo po zapisaniu kilku stron ca?a w?ciek?o?? wyparowa?a. Odzyska?am trze?wo?? my?lenia. Co wi?cej, po ponownym przeczytaniu listu i przeanalizowaniu swoich my?li zorientowa?am si?, ?e zareagowa?am zbyt emocjonalnie, a ?rd?em mojej z?o?ci nie by?a sama tre?? wiadomo?ci, ale inne, wcze?niejsze wydarzenia. I zobaczy?am, ?e na pewno nie chcia?abym w odpowiedzi zawrze? wszystkiego, co napisa?am w li?cie.

Je?li czasem masz ochot? na uporz?dkowanie my?li, ale nie przemawia do Ciebie forma pami?tnika, mo?esz sprbowa? pisania listw. Nie wiem jak to si? dzieje, ale wystarczy tylko nag?wek Drogi Przyjacielu, Cze??, Kasiu i od razu ?atwiej si? pisze. Lepiej si? pisze z my?l? o kim?. To tak, jakby si? komu? co? opowiada?o.

Dobrze napisa? list i wyrzuci? z siebie wszystkie kipi?ce emocje, ?eby po och?oni?ciu mc im si? przyjrze?. Albo napisa? list przed trudn?, powa?n? rozmow? z kim? bliskim prostsze jest powiedzenie o czym?, co wcze?niej sobie napiszesz. P?niej mo?na go wyrzuci? lub usun?? go z komputera.

Czasem mo?emy nie zdawa? sobie sprawy z tego, ile mamy komu? do powiedzenia. I nagle si? okazuje, ?e zapisanie czterech stron A4 nie jest ?adnym problemem, bo przy ka?dym kolejnym akapicie przypomina si? jeszcze dziesi?? innych rzeczy, o ktrych te? warto by?oby wspomnie?.

_____

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *