Rozmowy emocjonalna tarcza antykryzysowa

– Pjdziemy na spacer? Musz? si? wygada?.

– Masz czas na d?u?sz? rozmow? czy zadzwoni? p?niej?

– Mo?e pjdziemy na kaw?? Musz? ci co? opowiedzie?.

– Usi?d?, mam czas. Co u ciebie?

– Zaparz? herbat?. Przy herbacie lepiej si? rozmawia.

– Powiedz, co ci? tak dr?czy.

Porozmawiajmy

Je?li w ostatnim czasie zdarzy?o ci si? us?ysze? lub powiedzie? co? podobnego, to wspaniale. Rozmowy s? niezwykle wa?ne i potrzebne.

Ka?dy cz?owiek, ktrego spotykasz, wie to, czego Ty nie wiesz

To zdanie, przeczytane gdzie? w internecie, podsun??o mi dwie my?li.

Pierwsza my?l oznacza to, ?e ka?dy cz?owiek jest kopalni? wiedzy na tematy, z ktrymi Ty by? mo?e nigdy nie mia?e? okazji si? zetkn??. Mog? to by? specjalistyczne informacje z konkretnej dziedziny, mo?e sprawdzony sposb na opanowanie stresu albo sekretne kuchenne triki przekazane przez babci?. Niezale?nie od rodzaju wiedzy pewne jest to, ?e od ka?dego (bez wyj?tku) mo?na si? czego? nowego dowiedzie? i nauczy?.

Druga my?l: za ka?dym cz?owiekiem kryje si? nie tylko ca?a jego skomplikowana, niepowtarzalna i (zawsze!) ciekawa historia, ktra ukszta?towa?a jego my?lenie o ?wiecie, ale te? wszystkie wnioski, ktre wyci?gn?? ze swoich prze?y? i interakcji z innymi. Splot ?yciowych zdarze? i osobistych spostrze?e? z nimi zwi?zanych tworz? do?wiadczenie: niezast?pione ?rd?o inspiracji, z ktrego mo?emy korzysta?, unikaj?c w ten sposb pope?nienia niektrych b??dw. Je?li tylko zechcemy.

Zrozumienie

To, ?e kszta?tuj? nas inne sytuacje ?yciowe, teksty kultury, ?e wychowywali?my si? w r?nych rodzinach i ?rodowiskach, mo?e utrudnia? wzajemne zrozumienie w wielu kwestiach.

Ka?dy z nas zupe?nie inaczej postrzega rzeczywisto??, dlatego rozmawianie i dzielenie si? swoimi spostrze?eniami jest niezb?dne. Poznanie czyjej? historii i punktu widzenia zazwyczaj wiele wyja?nia zachowanie, ktre bez kontekstu wydaje si? bezsensowne, g?upie, niezrozumia?e, po rozmowie mo?e okaza? si? logicznym ci?giem przyczynowo-skutkowym.

Co dwie g?owy, to nie jedna

Tak g?osi stare przys?owie. I to prawda b?d?c w trudnej sytuacji, trudno jest spojrze? na problem z dystansu. Osoba trzecia patrzy na ni? z boku, wi?cej widzi i mo?e j? trze?wiej oceni?.

Ale warto mwi?, nawet je?li wiesz, ?e powiedzenie o problemie go nie rozwi??e, a rozmwca nie jest w stanie Ci pomc.

Bo jest jeszcze jeden powd, dla ktrego rozmowy s? wa?ne. A nawet bardzo wa?ne.

https://www.instagram.com/p/CAvhjFdHocH/

?agodzi podra?nienia, przywraca poczucie komfortu

Je?li kiedy? przy?ni? Ci si? koszmar, ktry po opowiedzeniu traci? przera?aj?cy wyd?wi?k, na pewno wiesz, o czym mwi?. Wszystko, co si? dzieje w g?owie jest sto razy bardziej straszne, gdy w niej zostaje. Obawy i niepokoje wypowiedziane na g?os brzmi? zupe?nie inaczej ni? wtedy, gdy je sobie my?limy. (Najcz??ciej mniej strasznie.) Dodatkowo, aby o nich powiedzie?, jeste?my zmuszeni do ich sformu?owania, dok?adnego nazwania. Ju? samo to nazwanie mo?e nam bardzo pomc.

Rozmowa jest potrzebna i wa?na w ka?dych okoliczno?ciach, ale w tych gorszych szczeglnie. Gdy my?li dr?cz? i nie daj? spa?, wyrzucenie ich z siebie daje wielk? ulg? jest jak zdj?cie ci??kiego plecaka po wielokilometrowej w?drwce.

Nie da si? jednak ukry?, ?e aby rozmowa przynios?a prawdziw? ulg?, niezb?dny jest odpowiedni rozmwca. Taki, ktry potrafi s?ucha?, taktownie ocenia? i sugerowa? rozwi?zania, a nie je nakazywa?. Je?li jednak czujesz, ?e nie znasz nikogo odpowiedniego do podzielenia si? my?lami na jaki? temat, mo?esz sprbowa? pisania w pami?tniku. Rozmowa z samym sob? te? czasem pomaga.

Emocjonalna tarcza antykryzysowa

Warto?ciowe rozmowy zostaj? w pami?ci i maj? wp?yw na my?lenie, zachowanie d?ugo po ich przeprowadzeniu. Sprawiaj?, ?e zyskujemy nowy punkt widzenia, a to z kolei u?atwia przej?cie kolejnych kryzysw, ktre wcze?niej czy p?niej si? pojawi?.

Zostawanie samemu ze swoimi obawami nie jest dobre. Niewypowiedziane wraz z up?ywem czasu b?d? ros?y. Mwienie o nich jest bardzo trudne, ale bardzo potrzebne.

Na tej my?li chc? zako?czy?.

Rozmawiajmy.

_____

Tekst zainspirowany obrazkiem z Wycinkw w termosie oraz rozmow? z M. dzi?kuj? ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *