Wstyd przed mwieniem sobie „nie wiem”

Ten tekst jest listem ode mnie dla mnie, zbiorem my?li po kilkunastu rozmowach oraz kilkutygodniowym zmaganiu si? z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi tego, co chc?, a czego nie chc? robi? w ?yciu. Pisz?c go, opar?am si? o jeden z wersw piosenki Mie? czy by?, ktrej melodia cz?sto mi towarzyszy i zawiera chyba wszystkie w?tki ostatnich przemy?le?.

Zapisuj? ten tekst na blogu, ?eby pami?ta?, ?e nie zawsze trzeba wiedzie?.

Kilkana?cie dni temu sko?czy?am studia licencjackie i zako?czenie pewnego etapu sk?oni?o mnie do zastanowienia si?: co tak naprawd? chcia?abym robi? w ?yciu? Czy dalej chc? zg??bia? to, czego uczy?am si? przez ostatnie trzy lata? Czy to jest to, co faktycznie chc? w ?yciu robi?? I??, czy nie i?? na studia magisterskie? Je?li nie co dalej?

Wpadaj?c w spiral? pyta? bez odpowiedzi i gor?czkowo prbuj?c podj?? jak?? decyzj? zorientowa?am si?, jak trudno jest mi przyj?? to, ?e po prostu: nie wiem. Nie mam poj?cia, co chcia?abym robi? i na co po?wi?ca? wi?kszo?? czasu ka?dego dnia przez kolejne kilkadziesi?t lat ?ycia.

Wstyd przed mwieniem sobie nie wiem

A przecie? mo?na nie wiedzie?. Mo?na si? zastanawia?. Zaczyna? i nie ko?czy?. Albo zaczyna?, ko?czy? i potem zostawia?. Prbowa?. Mo?na szuka?. Albo nie szuka?, i zwyczajnie przyjmowa? to, co przyniesie ?ycie.

Wcale nie musisz wiedzie?, co chcesz robi? i nie musisz mie? planu na ?ycie do emerytury. Ta niewiedza jest najzupe?niej normalna. S?dz?, ?e na ?wiecie jest znacznie wi?cej ludzi, ktrzy nie wiedz?, czym chcieliby si? zajmowa?, ni? tych, ktrzy wiedz?.

Nie jest to ?aden powd do wstydu nie wiedzie?.

Mo?esz b??dzi? - szukaj znakw
Osiedle Jazdw, Warszawa

Mo?esz b??dzi?. Szukaj znakw.

Odpowied? przyjdzie z czasem mo?e sama z siebie, mo?e wyklaruje si? w czasie rozmw z innymi lud?mi lub w zetkni?ciu si? z nowym ?rodowiskiem, now? prac?. A mo?e do znalezienia odpowiedzi potrzebujesz totalnego kryzysu, ?eby wreszcie zostawi? to, czym do tej pory si? zajmujesz i jasno powiedzie? sobie: to nie dla mnie.

A mo?e ju? teraz znasz odpowied?, intuicja co? Ci podpowiada, tylko potrzebujesz wi?cej czasu, ?eby j? us?ysze? lub wi?cej odwagi, by si? przyzna? do tego, co s?yszysz.

Ale przede wszystkim mo?esz nie wiedzie?. Mo?esz nie wiedzie? i po prostu zaj?? si? czym? innym. Zwyk?ym ?yciem. Tym, co lubisz. Odpu?ci?, wyluzowa?. Poczeka? i zobaczy?, co b?dzie dalej.

Sprbowa? czego? nowego, cho?by po to, ?eby przekona? si?, ?e to jednak nie to.

Mo?e najpierw potrzebujesz dowiedzie? si?, czego nie chcesz, ?eby ?atwiej by?o Ci znale?? to, czego chcesz?

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *